هدفهای حسابداری

فصل چهارم: هدفهای حسابداری

هدفهای حسابداری:
 در بحث مفروضات بنیادی –اصول تا حدود زیادی مسئله هدفهای حسابداری نادیده گرفته شد اما در سال 1960 در اغلب تحقیقات و بیانیه های مرتبط مطرح شد و اهمیت روز افزونی یافت در فصل جاری از تلاشهای گوناگونی بحث خواهد شد که در مسیر و تعیین هدفهای صورتهای مالی و ارائه چارچوب نظری برای حسابداری وگزارشگری مالی انجام شده است

 در نخستین روش برای ارائه تعریفی از هدفهای حسابداری بر محاسبه و گزارش کردن سود خالص حاصل از اعمال مقررات خاص برای تحقق بخشیدن و تطبیق دادن اقلام ترازنامه .که بدان وسیله دوره جاری با دوره های آینده مرتبط می نمود .تاکید می شدو از همین دیدگاه فرایند جمع آوری داده ها وشکل صورتهای مالی مورد تاکید قرار می گرفت برای مثال در خبر نامه شماره یک واژه شناسی حسابداری . حسابداری بدین گونه تعریف شد:
ثبت طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای مالی و غیر مالی که دست کم دارای ویژگی مالی هستند واین کار باید به روشی معنی دار انجام شود وسرانجام تفسیر نتیجه های حاصل از آن

استدلال دوین در رابطه با اهداف حسابداری:نخستین گام  در راه تدوین مبانی نظری برای یک فعالیت خدماتی این است که مقصد و هدفهای این فعالیت تعیین شوند امکان دارد هدفها با گذشت زمان تغییر کنند ولی در هر دوره از زمان باید بتوان آنها را مشخص کرد واتز و زیمرمن مقررات وضع شده (توصیه ها) را بر اساس هدفهای آشکار  وپنهانی که اغلب بوسیله نویسندگان مختلف ارائه میشود میدانند ومعتقدند که نه تنها پژوهشگران نمی توانند درباره هدفهای صورتهای مالی به توافق برسند بلکه در مورد روشهایی که باید بدا ن وسیله با توجه به هدفهای مورد نظر به مقررات الزامی دست یافت نیز اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی رویه های حسابداری وگزارشگری مالی از طریق محیط اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرند اهداف گزارشگری مالی واکنشی به محیط اقتصادی است و شامل موارد استفاده و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می شود .
اهداف گزارشکری در میات ملل گوناگون متفاوت است بطور مرسوم هدف اصلی حسابداری در بسیاری از کشورهای گروه بندی شده در مدل حسابداری کنتیننتال(اروپای بدون بریتانیا- ژاپن)که بانک تامین کننده اصلی وبالقوه منابع مالی واحد تجاری به شمار میروند ازنزدیک براعمال مدیریت واطلاعات نظارت دارندونیازی به افشاندارند حسابداری بیشتربا قانون سروکاردارد درمقابل هدف اصلی حسابداری درگروه انگلوساکسون (آمریکا انگلیس هلند و...)اساس ارائه اطلاعات برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد.
در ایالات متحده اهمیت تعیین هدفها  صورتهای مالی برای نخستین بار بوسیله گزارش ”گروه تحقیق بر روی هدفهای صورتهای مالی ” ابراز گردید. در انگلستان نیز اهمیت این هدفها با انتشار گزارش شرکتها بوسیله ”انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ویلز ” مورد تاکید قرار گرفت اگرچه این تلاشها تقریبا به زمان جدید برمی گردد اما تا حد زیادی

تحت تاثیر فصل 4 از بیانیه چهارهیات اصول حسابداری میباشد. (APB)
تعیین هدفهای حسابداری به حل مشکل تضاد منافع موجود در بازار اطلاعاتی بر می گردد صورتهای مالی در سایه تقابل سه گروه بدست می آیند:شرکتها .استفاده کنندگان  از صورتهای مالی . وحرفه حسابداری
نمودار ون زیر رابطه متقابل این سه گروه را نشان میدهد که در آن دایره u نشاندهنده منافع استفاده کنندگان در اطلاعاتی است که برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند است
دایره P نشاندهنده اطلاعاتی است که حرفه آنرا تایید کرده ودایره C  نمایانگر مجموعه ای از اطلاعات است که شرکت منتشر کرده در شکل زیر منطقه 1 نمایانگر اطلاعات مورد قبول هر سه گروه است

به بیان دیگر در این محدوده داده ها بوسیله شرکت افشا میشوند حسابداران تایید میکنند واستفاده کنندگان مربوط می پندارند. اما منطقه های 2 تا 7 نشاندهنده مناطقی است که تضاد منافع وجود داردبا توجه به این مسئله سه راه برای تعیین هدفها وجود دارد در راه نخست اطلاعاتی مورد توجه اند که شرکت آمادگی افشا دارد(روش سازمانگرا)در راه دوم از این زاویه به اطلاعات نگاه می شود که حرفه توان تایید و اندازه گیری آنها را دارد ومی کوشد برای شرکتها و استفاده کنندگان تسهیلات بوجود آورد(روش حرفه گرا) راه سوم از این زاویه به اطلاعات نگاه می شود که استفاده کنندگان در کانون توجه قرار می گیرند و به دیگران کمک میشود اطلاعات را ارائه یا تایید کنند(روش استفاده کننده گرا) در ایالات متحده راهی که هدف های صورتهای مالی را تعیین میکنند و گروه تهیه کننده ”گزارش شرکت“ در انگلستان روش مبتنی بر استفاده کننده گرا را دنبال می کنند در حالی که بیانیه شماره چهار از روشهای دیگر سود می جوید.

در ادامه به بررسی چند بیانیه در قالب هدفهای حسابداری مالی وصورتهای مالی خواهیم پرداخت.

شرحی از تئوری بنیانی حسابداری(1966AAA(ASOBAT
انجمن حسابداری آمریکا کوششی را در راستای تدوین تئوری حسابداری شروع وهدف زیر را انتخاب کرد:
”تدوین شرح یکپارچه از تئوری بنیانی حسابداری که بتواند راهنمای مدرسین حسابداران حرفه ای و سایر علاقمندان حسابداری باشد“
تعریف حسابداری در تئوری بنیانی حسابداری: حسابداری فرایند تشخیص اندازه گیری وگزارش اطلاعات اقتصادی است به نحوی که برای استفاده کننگان از این اطلاعات امکان قضاوت وتصمیم گیری آگاهانه وجود داشته باشد که تفاوت با تعریفهای قبلی  حسابداری ذکر نام استفاده کنندگان  است که نشاندهنده اهمیت آن در این تعریف میباشد.

کمیته تدوین تئوری بنیانی حسابداری تئوری را به شرح زیر تعریف کرد :مجموعه پیوسته ای از اصول فرضی ادراکی و عملی که چارچوب و ماخذ کلی دانش مورد بررسی را تشکیل میدهد تعریف ارائه شده به طور مشخص بر تدوین چارچوبی تاکید دارد که بتواند بر ارزیابی رویکردهای سیستماتیک برای ثبت رویدادها وارائه صورتهای مالی با توجه  به نیاز استفاده کنندان مفید واقع شود.
    هدفهای حسابداری در این تئوری :
1-تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدفهای واحد انتفاعی: تصمیم گیری معمولا با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده همراه است این ارزیابی ها با روشهایی که مدلهای تصمیم گیری نامیده میشود بدست می آیندظرفیت وتوان ارائه اطلاعات مفید برای فرایند تصمیم گیری مرتبط با آینده رااصطلاحا توان پیش بینی می گویند بنابراین در رویکرد استفاده کنندگان مهمترین هدف حسابداری .تامین وارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است.
2- رهبری وکنترل منابع انسانی و فیزیکی واحد انتفاعی به نحو اثربخش
 این هدف به استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری مربوط است در این تئوری نیازهای اطلاعاتی مدیریتی متفاو ت از سایر گروهها در نظر گرفته شده است.
3-ایفای وظیفه مباشرتی وارائه گزارشات مربوط به منابع:

با وجود سرمایه گذاری از طریق تحصیل آسان سهام وعدم حضور سرمایه گذار در شرکت این هدف اهمیت فراوانی یافته است
4-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی واعمال کنترل :
این وظیفه دنباله وظیفه مباشرتی است منتها در این جا تعمیم آن به کل جامعه مد نظر است بنابراین مواردی چون مالیات .جلوگیری از تقلب .ومقررات دولتی و گرد آوری اطلاعات وآمار برای مقاصد اندازه گیری فعالیت اقتصادی مورد توجه است ولی در این هدف درباره سازمانی که باید هزینه تهیه این اطلاعات اضافی را تامین کند ذکری به عمل نیامده است.
استاندارهای مربوط به اطلاعات حسابداری در این بیانیه شامل موارد زیر است:
 قابلیت تایید                                        پرهیز از جانبداری  
  قابلیت سنجش                                    مربوط بودن
علاوه بر این استانداردها دراین تئوری پنج رهنمود برای گزارشگری ارائه شده است که شامل:1- مناسبت برای استفاده مورد انتظار 2-افشای ارتباطات بااهمیت3-ارائه اطلاعات محیطی 4-یکنواختی روشها در داخل واحدهای انتفاعی و میان آن واحدها ثبات رویه در طول زمان
 چون در این فصل اهداف حسابداری مد نظر است تشریح این موارد خودداری شده است
سایر جنبه های تئوری:
علیرغم انتقادهای که درباره اختصار هدفها ورهنمودها به عمل آمده این بیانیه نفوذ بااهمیتی در بیانیه ها وگزارشهای بعدی مرتبط با تئوری حسابداری داشته است.
در این تئوری امکان پیش بینی درباره اندازه گیری سود وضعیت مالی وتوان بازپرداخت بدهیها در آینده مورد بحث قرار گرفته نکته با اهمیت که در این بیانیه ذکر شده. این است که گزارشات بخودی خود پیش بینی نمی کنند بلکه استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات گزارشات. مدلهای تصمیم یری خود را بدست می آورند.

مفاهیم واصول بنیانی صورتهای مالی واحدهای انتفاعی ):بیانیه شماره4 APB )
در سال 1970 این بیانیه هنگامی انتشار یافت که دوران رویکرد مفروضات بنیادی –اصول خاتمه یافته و دیدگاه هدفها واستاندارد ها مطرح بود این بیانیه باوجود آنکه جنبه توصیفی تشریحی داشت ولی امکان ارائه نخستین چارچوب نظری را کاهش داد وبیانیه مزبور بر تلاشهایی که در راه تعیین هدفهای صورتهای مالی انجام می شد تاثیر به سزایی گذاشت دراین بیانیه حسابداری بدین گونه تعریف شده:فعالیت خدماتی است که وظیفه آن تهیه وارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی که بدوا ماهیت مالی دارند وقاعدتا باید برای تصمیم گیریهای اقتصادی مفید واقع گردند.
فصل چهارم این بیانیه هدفها به صورت کلی وکیفی طبقه بندی شد ه است که شامل موارد زیر میباشد:
1-هدفهای مشخص صورتهای مالی این است که آنها بتوانند به صورت مطلوب وطبق اصول پذیرفته شده وضعیت مالی نتیجه عملیات و سایر تغییرات در وضعیت مالی را نشان دهند.
2-هدفهای عام شامل:الف-ارائه اطلاعات قابل اتکا درباره منافع اقتصادی و تعهدات شرکت
ب-در مورد تغییر در خالص منابع که در نتیجه فعالیتهای سود آور شرکت رخ میدهداطلاعات قابل اتکا ارائه نمود
پ-ارائه اطلاعات مالی به گونه ای که بتوان برای بر آورد یا قضاوت درباره توان بالقوه شرکت از نظر سود آوری ارزیابی وقضاوت کرد 

ت-ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره تغییر در تعهدات ومنابع اقتصادی
ث-باتوجه به نیازهای استفاده کنندگان ازصورتهای مالی افشا سایرطلاعات مربوط
3- هدفهای کیفی حسابداری مالی شامل:مربوط بودن –قابل فهم بودن-قابل تایید بودن –بی طرفی-قابل مقایسه بودن- کامل بودن-به هنگام بودن میباشد.
سایر جنبه های بیانیه شماره 4 واختلاف با بیانیه     (ASOBAT)
 چنین به نظر میرسد که هدفهای ابراز شده در بیانیه 4 یتوانند برای شکل ومحتوای گزارشگری مالی متداول دلیل منطقی ارائه کنند دراین بیانیه اذعان شده که هدفهای کلی نمیتوانند معرف نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندان باشند وهمچنین هدفهای حسابداری مالی وصورتهای مالی در زمان کنونی دست کم بطور کامل تامین نشده است
 برخلاف تئوری قبلی در این بیانیه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مورد توجه قرار گرفته همچنین تلاش شده است که نیازهای بیشترین تعداداز استفاده کنندگا ن اطلاعات مالی تامین شود ومتذکر شده است که استفاده کنندگان بایستی دانش لازم جهت استفاده از اطلاعات را داشته باشندو قادر به درک ویژگیها ومحدودیتهای صورتهای مالی باشند.
اما همانند تئوری قبلی به تنوع استفاده کنندگان اطلاعات مالی . تضاد بین هدفها. قبول یکنواختی محدود در روشهای حسابداری تاکید شده است

هدفهای صورتهای مالی (Trueblood Report) :
 انجمن حسابداران خبره آمریکا در پاسخ به انتقادهایی که بر گزارشگری مالی شرکت ها وارد می آمد وپی بردن به این واقعیت که تدوین یک چارچوب نظری برای حسابداری ضرورت دارد در آوریل 1971 تشکیل دو گروه را اعلام کرد گروه اول گروه که کمیته ویت نام گرفت مسولیت اصلاح فرایند تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده گرفت گزارش این کمیته منجر به تشکیل هیات استانداردهای حساب دار ی شد .
گروه دوم کمیته تروبلاد نام گرفت مسئولیت تعیین هدفهای مالی را بر عهده گرفت.این گرهه متشکل از نُه عضو که همگی از حرفه حسابداری عضو هیات علمی . صنعت و فدراسیون تحلیلگران مالی بودنداین کمیته بر اساس داده های تجربی و نظری جمع آوری شده از گروههای مختلف جامعه دو گزارش منتشر کرد نخستین ومهمترین گزارش گزارش گروه تحقیق در مورد هدفهای صورتهای مالی که شامل نتیجه های اصلی وهدفهای اعلام شده در مورد صورتهای مالی است زارش دوم در برگیرنده منتخبی از مقالاتی است که هنگام نتیجه گیری وارائه هدفهای زارش نخست خود مورد دتوجه قرار داد.
هدفهای صورتهای مالی در گزارش تروبلاد:
1-ارائه اطلاعات مفیدبرای تصمیمگیری های اقتصادی به عنوان هدف اصلی صورتهای مالی در این هدف به صورت مستقیم حسابداری را با تصمیم گیری مرتبط می سازد و سودمند بودن اطلاعات مورد توجه است

2- خدمت به استفاده کنندگانی که توان اختیار یا منابع محدودی برای دریافت اطلاعات دارندوصورتهای مالی تنها منبع اطلاعاتی آنان است این هدف مخاطبان اصلی را مشخص می کند ار ما این هدف را تحت اللفظی تلفظ کنیم استفاده کنندان اصلی سهامداران خواهند بود
 3-ارائه اطلاعات  مفید به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به نحوی که آنان رادر پیش بینی مقایسه وارزیابی گردش آتی وجوه نقد از لحاظ مبلغ زمانبندی ابهامات یاری دهد
4-ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت پیش بینی مقایسه و ارزیابی توان سود آوری واحد انتفاعی در اینجا قدرت سودآوری به در قالب ایجاد وجه نقد تعبیر می شود نه ایجاد سود
5-تامین اطلاعات مفید برای قضاوت درباره توان مدیریت در بکارگیری اثربخش
منابع واحد انتفاعی در دستیابی به هدف اصلی (یک معیار برای ارزیابی  وظیفه مباشرتی و فرا مباشرتی مدیر )
6-تامین اطلاعات واقعی و تفسیری درباره معاملات و سایر رویدادهایی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی توان سودآوری واحد مفید است (در این هدف گستره آگاهی تنها اطلاعات عینی  یا واقعی رادر بر نمی گیرد بلکه شامل اطلاعات ذهنی هم می شود چون قضاوت شخص نیزمطرح است .)

7-تهیه وارائه صورت وضعیت مالی که برای پیش بینی مقایسه و ارزیابی توان سودآوری واحد انتفاعی مفید است (تاکید بر ترازنامه)
8- ارائه صورت ادواری به نحوی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی توان سودآوری واحد مفید باشد(تاکید بر صورت سود زیان)
9-ارائه صورتی از فعالیتهای مالی به نحوی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی
توان سودآوری واحد مفید باشد(تاکید بر صورت وجوه نقد)
10-ارائه اطلاعات برای فرایند پیش بینی (زمانی این اطلاعات منتشر شوند که بتوانند بطور نسبی بر توان پیش بینی استفاده کنندگان بیافزایند)
11-ارائه اطلاعات مفید برای ارزیابی اثر بخش مدیریت منابع جهت دستیابی به هدفهای سازمانهای دولتی و واحدهای غیر انتفاعی
12-گزارش آندسته از فعالیتهای واحد انتفاعی که بر جامعه تاثیر میگذارد ومیتوان آنها را تعیین تشریح واندازه گیری کرد. ممکن است رابطه شرکت با جامعه یک طرفه یا دو طرفه باشد.
با توجه به اینکه تصور بر این بود که این اهداف در گزارش یکسان باشند ولی نوعی تمایل وگرایش قابل توجیه وجود دارد که این اهداف بر اساس ساختار سلسله مراتبی ارائه شوند تفاوت در تاکید ومیزان وابستگی نسبی بین هدفها این موضوع راتوجیح میکند بر همین اساس از گزارش تروبلاد شش سطح از هدفها می توان استخراج کرد
 1- (هدف شماره یک) هدف اصلی
2-هدفهای شماره 2-3-11-12 که استفاده کنندگان گوناگون واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی را مشخص می کند

3-هدفهای 4-5 قدرت سودآوری شرکت وتوانایی پاسخویی مدیریت را به عنوان نوعی اطلاعات مورد نیاز مشخص میکند
4-هدف شماره6 که ماهیت اطلاعات مورد نیاز را به عنوان یک واقعیت قابل تغییر مشخص می نماید
5-هدفهای شماره 7-8-9-10 که صورتهای مالی مورد نیاز را بیان میکند
6-در مورد صورتهای مالی تعدادی توصیه خاص داده می شود تا هر یک از هدفهای 7-8-9-10 پیش تامین شود
سایر جنبه های گزارش تروبلاد:
گزارش تروبلاد حاوی فصل کوتاهی درباره ویژگیها ی کیفی گزارشگری است که عمدتا بر بیانیه شماره چهار هیات اصول  و تئوری بنیانی مبتنی است علاوه بر این فصل کوتاه ومفیدی در مورد سیستمهای مختلف اندازرهع یری ارایه شده است.
نکته با اهمیت گزارش تروبلاد تاکید بر اهمیت گردش وجوه نقد وارتباط اندازه گیری توان سود آوری با ایجاد گردش وجوه نقد در آینده است

تئوری حسابداری وپذیرش آن :(SATTA)
در سال 1973 انجمن حساداری آمریکا هیاتی  را برای مطالعه ادبیات جاری حسابداری مالی وتهیه زارش در مورد وضعیت موجود حرفه در ارتباط با تئوری بکار گمارد ماموریت این هیات تاحدود زیادی مشابه کمیته تئوری بنیانی بود 
تئوری بنیانی حسابداری  کوشش کرد که رهنمودهای تئوریک لازم را برای ارزیابی اطلاعات حسابداری وسیستمهای ارزشیابی ارائه کند ازسوی دیگرتئوری ساتا  سیستمهای مختلف ارزشیابی را در حسابداری همراه با سایر ملاحظات نظری مورد توجه قرار داد ودلایل عدم امکان تدوین ضوابطی که منجر به انتخاب یک سیستم ارزشیابی توسطحسابداری بشود را برشمرد  گزارش ساتا به طور مختصر ومفید سیستمهای مختلف ارزشیابی را طبقه بندی و ردیابی کرد سیستمهای قدیمی باعنوان رویکرد کلاسیک طبقه بندی شده است که اغلب دستوری قیاسی است ونسبت به نیازهای استفاده کنندگان بی تفاوت است در مقابل رویکرد سودمندی در تصمیم گیری هاوجود دارد که از رویکردهای جدید است که تمرکز آن بر استفاده کنندگان میباشد وخود به دو روه مدلهای تصمیم گیری و تصمیم گیرنگان تقسیم میشود
مدلهای تصمیم گیری : چارچوب ریاضی تدوین شده توسط گزارشهای تئوری بنیانی تروبلاد انعکاسی از جهت یابی مدلهای تصمیم گیری است سیستمهای این گروه
1- دستوری وقیاسی هستند زیرا باید ضوابط ریاضی را رعایت کنند

2- مربوط بودن اطلاعات برای تصمیم گیریهای معین توسط استفاده کنندگان موردتاکید است
3- ضابطه مربوط بودن در اندازه گیری خاصه های انتخاب شده برای اندازه گیری داراییهابدهیها وسود .اساسی است
تصمیم گیرندگان: در این رویکرد سیستمها دستوری نیست بلکه میتوان گفت توصیفی است زیرا در این سیستمها کوشش شده اطلاعاتی که عملا مورد استفاده قرار میگیرد یا مطلوب ومورد انتظار است مشخص شودفرض بر این است که اطلاعات مطلوب ومرود انتظار باید به نحوی تامین وارائه شود
رویکرد فزونی منافع بر مخارج: بکارگیری این رویکرد به انتخاب یک سیستم نمی انجامد بلکه در این رویکرد موضوع منافع ومخارج تامین واستفاده از اطلاعات مد نظر قرار میگیردبنابراین اطلاعات به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته می شود که دیدگاه جدیدی می باشد.
پیام اصلی SATTA با ناتوانی تئوری حسابداری در وضعیت فعلی در کمک به انتخاب یکی از سیستمهای ارزشیابی ارتباط دارد

مسئله تنوع استفاده کنندگان جستجو برای تبیین هدفهای استفاده کنندگان رابا مشکل مواجه میسازد در ادامه ابتدا هدفهای اولیه وثانویه صورتهای مالی سپس موضوع ارتباط تنوع استفاده کنندگان با هدفهای مزبور بررسی می شود
هدفهای اولیه شامل موارد زیر است:
1- توان پیش بینی:در بسیاری از تحقیقات اولیه تلاش شده که به بکارگیری اطلاعات حسابداری متغیرهای آینده پیش بینی شود. کانون توجه بسیاری از تحقیقات دیگر بررسی توان پیش بینی سود گزارش شده در دوره های سه ماهه برای پیش بینی سود سالو همچنین بررسی توان نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستی می .
باشد .
2- حسابدهی :حسابدهی در این بخش مفهوم گسترده تری از وظیفه مباشرتی دارد در اینجا منظور مسئولیت مدیر در گزارش مربوط به بکاریری کارآمد واثر بخش منابعواحد انتفاعی است
هدف توان پیش بینی به ارقامی توجه دارد که برای پیش بینی رویدادهای آتی مفید است در حالی که هدف حسابدهی ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی رامد نظر دارد
بااین حال در ادبیات جاری به هدف حسابدهی توجه بیشتری شده است.

هدفهای ثانویه:
معیار حفظ سرمایه ونقدینگی کلی از جمله اهداف ثانویه می باشند که در مقایسه بااهداف اولیه محدودتر وجزئی اند. معیار حفظ سرمایه اطلاعاتی را درباره میزان سود سهامی که می توان توزیع کرد بدون آنکه سرمایه شرکت به سهامداران مسترد گردد ارائه میکند و نقدینگی کلی شرکت از طریق اندازه گیری ارزشهای خروجی داراییها وکسر بدهیهای واحد رابدست می دهد.
تنوع استفاده کنندگان :گروههای مختلف استفاده کنندگان شامل:سهامداران-اعتبار دهندگان- تحلیل گران ومشاوران مالی-تشکلهای کارکنان-اتحادیه های کارگری-مشتریان- فروشندگان- ارگانهای دولتی- گروههای اجتماعی-پژوهشگرانوتدوین کنندگان استانداردها می باشند که به نوبه خود هرکدام به زیر مجموعه های خود تقسیم میشوند
در گزارش SATTA موضوع تنوع استفاده کنندگان به مسئله بکارگیری سیستم ارزشیابی مناسب مربوط شده است سیستمهای مورد توجه گزارش مزبور شامل: ارزش فعلی گردش وجوه نقد –ارزشهای جایگزینی-ارزشهای خروجی-بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای تغییر سطح قیمتها می باشد

به طور کلی در این گزارش اظهار نظر شده که به دلیل تنوع استفاده کنندگان هدفهای مختلف ونیازهای اطلاعاتی آنان نمی توان انتخابی از میان تئوریهای مختلف حسابداری (سیستمهای ارزشیابی)به عمل آورد.

شرح بیانیه“هدفهای گزارشگری مالی یک واحد تجاری ”(بیانیه شماره یک ازمفاهیم حسابداری (FASB
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه گذاران و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان حال وآینده مفید واقع شود تا آنها بتوانند بر این اساس تصمیم بخردانه ای اتخاذ نمایند این اطلاعات برای کسانی در مورد فعالیت اقتصادی وتجاری درک معقولی دارند و آنها که می خواهند با آگاهی معقول مطالعه نمایند جامع باشد. گزارشگری مالی باید به استفاده کنندگان کنونی وآینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ .زمان وریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و... را برآورد نمایند ازآنجا که جریانهای نقدی سرمایه گذاران وبستانکاران به جریانهای نقدی واحد تجاری وابسته است گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به استفاده کنندگان کمک کند که آنها مبلغ زمان ریسک خالص جریان نقدی ورودی آینده به واحد تجاری را بر آورد کنند. گزارشات مالی باید در مورد منابع اقتصادی ادعای نسبت به این منابع ونیز در مورد اثرات ناشی از رویدادهای مالی وغیر مالی و شرایطی که منجر به تغییر منابع وادعای نسبت به منابع میشود اطلاعاتی ارائه کند.

به طور خلاصه در این بیانیه هدفهای زیر مطرح است:
ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مالی (اطلاعات برای تمام افرادی که درک متعارفی از فعالیت اقتصادی دارند وهمچنین افرادی که تمایل به استفاده مناسب از آنها دارند قابل استفاده باشد)
ارائه اطلاعات در رابطه با جریانهای نقدی(این هدف با منافع سرمایه گذاران و اعتبار دهندان در رابطه با دریافت وجه نقد ارتباط پیدا می کند
 ارائه اطلاعات در رابطه با منابع اقتصادی(وادعای نسبت به این منابع وهمچنین درباره ارات مبادلات رویدادها وشرایطی که می تواند سبب تغییر در منابع و ادعا ها شود)
سایر جنبه های بیانیه :
همه گروهها نسبت به هدفهای FASB متقاعد نشدند برخی چنین استدلال کردند که آنها چیز تازه ای به هدف های پیشین اضافه نکردند گروهی دیگر معتقدند که آنها نتوانسته اند برای بهبود حسابداری هیچ رهنمودی ارائه دهند .به تازگی یک مکتب مکتب فکری بر این باور است که میتوان واحد تجاری را به یک مسابقه تشبیه کرد که حسابدارنتیجه آن را نگه می دارد در چنین دنیایی حسابدار نمی تواند هیچ مفهومی جز سیستم ثبت نتیجه بازی مورد توافق دست اندر کاران داشته باشد یک خط فکری دیگر حسابداری را یک اسلحه آرمانی می داند که می توان با آن مسئله تضاد اجتماعی رادر رابطه با توزیع درآمد و ثروت منتفی نمود
خط فکری سوم این است که اگرچه تاکید براستفاده کنندگان از صورتهای مالی در همان وهله اول خوشایند است ولی خالی از اشکال نیست به  ویژه در روش مزبور 3 پرسش بی جواب می ماند:
-کدام دسته از استفاده کنندگان ازصورتهای مالی را باید مورد توجه قرار گیرد؟
-هدفهای استفاده کنندگان مختلف تا چه اندازه شبیه هم هستند؟
-آیا باید به خواسته های مدیریت هم توجه کرد ؟
در تمام این موارد باید به این موضوع توجه داشت که انتقاد بسی راحتتر از تعیین یک مجموعه از هدفهاست.

هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سر این موضوع که کدام یک از استفاده کنندگان اصلی است  بر سرمایه گذاران تاکید بیشتری نموده است در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی هم بر موضوع استفاده کنندگان خارجی فاقد قدرت تاکید شده است از طرفی با توجه به اینکه هدفهای استفاده کنندگان متفاوت با یکدیگر است
موضوع دیگر در رابطه با این بیانیه هدفهای استفاده کنندگان می باشد چون تنوع اهداف استفاده کنندگان زیاد است هیات استانداردهای حسابداری مالی استدلال می کند که استفاده کنندگان دارای وجوه مشترک می باشند ونیاز به اطلاعات مشابه دارند واینکه صورتهای مالی هدفهای عمومی را تامین می کند تکافو می کند ولی این به آن معنی نیست که نیازهای خاص گروههای مشخص از استفاذه کنندگان تامین نشود.

منابع:
تئوریهای حسابداری  احمد ریاحی بلکویی
تئوریهای حسابداری الدون اس هندریکسن–مایکل اف.ول بدرا
تئوریهای حسابداری دکتر رضا شباهنگ
حسابداری میانه 1 چستین فلاهرتی اوکانر

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
کلیک حسابدار

توجه : مهمه مهمه سلام بچه هاي حسابداري.من ميخوام يک وبلاگ مخصوص بچه هاي حسابداري راه بندازم. ميشه کمکم کنين؟ خواهش ميکنم من نياز دارم واسم جزوات حسابداري و مديريت ايميل کنين تا من بزارم تو وبلاگم با اسم خودتون با اينکار يک مرجع بسازيم از انواع مختلف جزوه هاي حسابداري از دانشگا هاي مختلف تا سطح علمي بچه هاي حسابداري بره بالا جزوات حسابداري و مديرريت رو به ايميلم ميل کنين مرسي parsa.computer01@gmail.com وبلگ بچه هاي حسابداري کليک حسابدار www.clickhesabdar.rzb.ir