تست حسابرسی ارشد سراسری 87

تست حسابرسی ارشد سراسری 87

تست حسابرسی ارشد سراسری 87

- کدام شخص یا اشخاص مسئول کفایت افشا در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن می باشند؟

1) حسابرس

2) کمیته حسابرسی

3) مدیریت واحد مورد رسیدگی

4) مدیریت صاحبکار و حسابرس

 

2- حسابرسی مبتنی بر ریسک عبارت است از یک حسابرسی که گروه حسابرسی.................

1) ریسک کنترل را حداکثر تعیین می کند

2) ریسک ذاتی را حداکثر قلمداد می نماید

3) ریسک عدم کشف را حداکثر تعیین می کند

4) تلاشهای خود را بر حوزه های دارای ریسک بیشتر متمرکز می کند.

 

3- طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از نتایج کار و برقراری ارتباط و هماهنگی با واحد حسابرسی داخلی در کدام مراحل توصیه شده است؟

1) برنامه ریزی، جمع آوری شواهد و گزارشگری

2) برنامه ریزی، اجرای عملیات حسابرسی و گزارشگری

3) جمع آوری شواهد، گزارشگری و بررسی نهایی(کلی)

4) برنامه ریزی، اجرای عملیات حسابرسی و بررسی نهایی(کلی)

 

4- حسابرس رویدادها و شرایط مربوط به فرض تداوم فعالیت را در فرایند....... مورد توجه قرار می دهد.

1) برنامه ریزی کار

2) ارزیابی کنترلهای داخلی

3) انجام آزمون محتوای فروش

4) انجام آزمون محتوای دارایی ثابت

 

5- استاندارد عمومی از مجموعه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی شامل کدام الزامات است؟

1) سرپرستی درست کارکنان تیم رسیدگی

2) حفظ استقلال رای توسط حسابرس

3) اجرای حسابرسی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری

4) کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس

 

6- ثبت ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرس به منظور تحقق ...... صورت می پذیرد.

1) برنامه ریزی کار حسابرسی

2) تبعیت از نیازهای مدیریت

3) مطلوبیت ارائه صورتهای مالی در دست رسیدگی

4) انطباق مدارک حسابداری با اصول پذیرفته شده

 

7- حسابرس باید روشهای تحلیلی را در کدام مراحل بکار ببرد؟

1) برنامه ریزی کار حسابرسی

2) برنامه ریزی و بررسی کلی در پایان کار حسابرسی

3) برنامه ریزی کار حسابرسی و آزمون محتوا

4) برنامه ریزی، بررسی کلی در پایان کار حسابرسی و سایر مراحل حسابرسی

 

8- حسابرس در بررسی براوردهای حسابداری باید.....

1) از تاییدیه مدیران برای اثبات براورد حسابداری استفاده کند

2) مدارک قطعی در مورد براوردهای حسابداری را گرداوری کند.

3) از تاییدیه برون سازمانی برای اثبات براورد حسابداری استفاده کند

4) شواهد کافی و قابل قبول را درباره براوردهای حسابداری گرداوری کند.

 

9- حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهار کند باید.....

1) آزمون کنترل داخلی را انجام دهد

2) شواهد کافی و مناسب به دست آورد.

3) از وجود کنترل داخلی اطمینان حاصل کند.

4) به گزارش حسابرس داخلی اتکا داشته باشد

 

10- استانداردهای عمومی حسابرسی کدامند؟

1) صلاحیت حرفه ای، آگاهی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی و گزارشگری

2) صلاحیت حرفه ای، آموزش و آگاهی از استانداردهای حسابرسی

3) صلاحیت حرفه ای، اعتقاد به مراقبت حرفه ای و برنامه ریزی

4) استقلال، صلاحیت حرفه ای و مراقبت حرفه ای

 

11- استقلال حسابرس یعنی......

1) نداشتن منافع در شرکت مورد حسابرسی

2) عدم دریافت حقوق از هیات مدیره شرکت ذیربط حسابرسی

3) نداشتن وابستگی فامیلی با هیات مدیره شرکت ذیربط حسابرسی

4) کشف تحریفات با اهمیت در گزارشگری مالی و بیان آن در گزارش حسابرسی

 

12- گواهی (تاییدیه) مدیریت حاوی کدام مطالب است؟

1) تایید مجدد صورتهای مالی

2) رعایت استانداردهای حسابداری و تایید مجدد صورتهای مالی

3) تایید مجدد صورتهای مالی امضا شده، کامل بودن اطلاعات دارایی و بدهی

4) ارائه کلیه مدارک به حسابرس، تطبیق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری، افشا تمام مطالب قابل افشا

 

13- حسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی کدام نکته را در نظر نمی گیرد؟

1) آزمون محتوا و اثبات مانده ها

2) سطح دانش و تجربه مدیریت

3) شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی

4) هماهنگی، هدایت، سرپرستی و بررسی

 

14-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه به رویدادهایی گفته می شود که......

1) بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهند

2) بعد از تاریخ گزارش حسابرس رخ می دهند.

3) بعد از تاریخ ترازنامه و پیش از تاریخ گزارش حسابرس رخ می دهند.

4) بعد از تاریخ گزارش حسابرس رخ می دهند و مربوط به بدهی های احتمالی ارائه نشده در صورتهای مالی هستند.

 

15- تاییدیه منفی درباره حسابهای دریافتنی می تواند سودمند باشد به استثنای زمانی که ......

1) مانده هر یک از حسابهای دریافتنی زیاد باشد.

2) تعداد هر یک از حسابهای دریافتنی زیاد و مانده هریک از آنها کم باشد.

3) حسابرس بر این باور باشد که بدهکاران به احتمال زیاد به تاییدیه ها توجه می کنند.

4) ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابهای دریافتنی نشان می دهد که آن سیستم اثربخش است.

 

16- احتمال خطر اینکه نسبت به صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند، خطر(ریسک) ...... نامیده می شود.

1) کنترل

2) حسابرسی

3) ذاتی

4) عدم کشف

 

17- هدف اولیه اجرای روشهای لازم برای کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی کدام است؟

1) تعیین مبنای لازم برای تعدیل آزمون کنترلها

2) ارزیابی یکنواختی اعمال سیاستهای مدیریت

3) کسب شواهد لازم برای ارزیابی خطر(ریسک) ذاتی

4) جمع آوری اطلاعات لازم برای برنامه ریزی کار حسابرسی

 

18- در مواردی که حسابرسان درباره سیستمهای کنترل داخلی واحد مورد حسابرسی، موثر بودن اجرای آنها را می پذیرند، کدامیک از موارد زیر مورد انتخاب آنها قرار می گیرد؟

1) حذف آزمون محتوا

2) افزایش حجم آزمون محتوا

3) کاهش حجم آزمون محتوا

4) افزایش آزمون رعایت(کنترلها)

 

19- حسابرس مستقلی نحوه تصویب اعتبار مشتری و صدور حواله انبار فروشهای نسیه را آزمون نموده است. این روش رسیدگی، کدام آزمون می باشد؟

1) آزمون محتوا

2) آزمون رعایت

3) آزمون جزئیات فروش

4) آزمون اثبات مانده های فروش

 

20- یکی از اهداف آزمون انقطاع زمانی (میان بر) (cut-off) خرید و فروش عبارت است از حصول اطمینان از......

1) رعایت کنترلهای داخلی طراحی شده در مورد معاملات خرید و فروش

2) ثبت و افشای خریدها و فروش های نسیه  در طی دوره مالی

3) کسب شواهد کافی و قابل اطمینان در مورد معاملات خرید و فروش

4) ثبت به موقع خرید و فروش در حسابهای ذیربط و احتساب یا عدم احتساب آن در موجودی پایان دوره

۲۱ - در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل کدام مورد درج نمی شود؟

1) اشاره به استانداردهای حسابرسی

2) مشخصات صورتهای مالی حسابرسی شده

3) تاکید بر مسئولیت تهیه کنندگان صورتهای مالی

4) تصریح مسئولیت حسابرس در مورد حسابرسی صورتهای مالی

 

22- درهنگام حسابرسی یک شرکت کدامیک از شواهد قابلیت اعتماد کمتری دارد؟

1) صورتحساب بانک که از صاحبکار دریافت شده است

2) صورتحسابهای خرید نسیه

3) صورتحسابهای از پیش شماره شده فروشهای نسیه

4) کاربرگهای محاسبات و رسیدگی های حسابرس

 

23- دعوای با اهمیتی به خواسته خسارت ناشی از تخطی از برخی مقررات سازمان حفاظت محیط زیست علیه شرکت صاحبکار در محاکم صالحه مطرح است. پیامد نهایی دعوای مذکور تا تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی قابل پیش بینی نیست. از این رو هیچ گونه ذخیره ای بابت بدهی های احتمالی ناشی از آن در صورتهای مالی منظور نشده است، لکن موضوع به نحو مناسبی در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ارائه شده است. گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟

1) مشروط با افزودن بند توضیحی قبل از اظهارنظر

2) عدم اظهارنظر با افزودن بند توضیحی قبل از اظهارنظر

3) مقبول با افزودن بند تاکید بر مطلب خاص قبل از بند اظهارنظر

4) مقبول با افزودن بند تاکید بر مطلب خاص بعد از بند اظهارنظر

 

24- حسابرس در کدام بند از گزارش حسابرسی به ترتیب به استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابداری اشاره می کند؟

1) بند مقدمه – بند اظهار نظر

2) بند مقدمه – بند دامنه رسیدگی

3) بند دامنه رسیدگی -  بند اظهار نظر

4) بند دامنه رسیدگی - بند دامنه رسیدگی

 

25- حسابرسی صورتهای مالی به گونه ای برنامه ریزی می شود که درباره کشف تحریف با اهمیت ناشی از کدامیک از موارد زیر اطمینان حاصل شود؟

           اشتباهات                            گزارشگری متقلبانه              سو استفاده از داراییها

1)          بلی                                        بلی                                    بلی

2)          بلی                                       خیر                                     بلی

3)          بلی                                       بلی                                    خیر

4)          خیر                                       بلی                                    خیر

 

26- کدامیک از روشهای حسابرسی در آخرین روزهای اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود؟

1) دریافت تاییدیه مدیر مالی صاحبکار

2) دریافت تاییدیه وکیل حقوقی صاحبکار

3) دریافت تاییدیه حسابها و اسناد پرداختنی

4) دریافت تاییدیه حسابها و اسناد دریافتنی

 

27- در مواردی که حسابرس پاسخ تاییدیه ارسالی برای بدهکاران را دریافت ننماید و مبلغ بدهکاران در ترازنامه در مقایسه با مبلغ فروش اساسی باشد گزارش حسابرسی حاوی ..... است.

1) اظهارنظر مردود

2) اظهارنظر مشروط

3) عدم اظهارنظر

4) اظهارنر مقبول با پاراگراف توضیحی

 

28- درباره ابهام اساسی در مورد تداوم فعالیت حسابرسباید در صورت افشا در یادداشتهای توضیحی.......... و در صورت عدم افشا ......... ارائه نماید.

1) اظهارنظر مشروط – نظر مردود

2) عدم اظهار نظر – عدم اظهارنظر

3) عدم اظهارنظر – نظر مشروط

4) عدم اظهار نظر – نظر مردود

 

29- صاحبکار تاییدیه (گواهینامه) مدیریت را به حسابرس ارائه نکرده است این موضوع موید..........

1) عدم رعایت قوانین و مقررات در تهیه صورتهای مالی است.

2) فقدان شواهدی است که بر اساس آن حسابرس به نظر قطعی برسد.

3) محدودیت در دامنه رسیدگی است و مانع از اظهارنظر مقبول می شود.

4) شواهدی است که نشان می دهد صورتهای مالی به نحو مطلوب ارائه نشده است.

 

30- در هنگام تهیه درباره دعوای مطرح شده علیه صاحبکار در محاکم صالحه، حسابرس تمایلی به تعیین ...... ندارد.

1) دوره زمانی کخ موجب به وجود آمدن دعوای مذکور شده است.

2) براورد زمانی که دعوای مذکور به نتیجه خواهد رسید.

3) احتمال رسیدن دعوای مذکور به نتیجه نامطلوب

4) براورد زیان بالقوه مربوط به دعوای مذکور

منبع : http://sadegh57.blogfa.com

 

 

 

1- گزینه 3 صحیح است

2- گزینه 4 صحیح است

3- گزینه 4 صحیح است

4- گزینه 1 صحیح است

5- گزینه 2 صحیح است

6- گزینه 1 صحیح است

7- گزینه 4 صحیح است

8- گزینه 4 صحیح است

9- گزینه 2 صحیح است

10- گزینه 4 صحیح است

11- گزینه 4 صحیح است

12- گزینه 4 صحیح است

13- گزینه 1 صحیح است

14- گزینه 3 صحیح است

15- گزینه 1 صحیح است

16- گزینه 2 صحیح است

17- گزینه 4 صحیح است

18- گزینه 3 صحیح است

19- گزینه 2 صحیح است

20- گزینه 4 صحیح است

21- گزینه 1 صحیح است

22- گزینه 3 صحیح است

23- گزینه 4 صحیح است

24- گزینه 3 صحیح است

25- گزینه 1 صحیح است

26- گزینه 2 صحیح است

27- گزینه 3 صحیح است

28- گزینه 2 صحیح است

29- گزینه 3 صحیح است

30- گزینه 2 صحیح است

/ 0 نظر / 27 بازدید